Regulamin Serwisu www.AccessLifeElizaSarna.com

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej

www.AccessLifeElizaSarna.com

Sprzedaż produktów i usług prowadzona jest przez: Access Life Eliza Sarna, reprezentowany przez Eliza Sarna

Słowniczek:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego Access Life, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 4. Sklep/Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.accesslifeelizasarna.com, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
 5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 6. Towar/Produkt – rzecz ruchoma lub plik do pobrania, które Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
 7. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 8. Sprzedawca – Access Life Eliza Sarna, reprezentowany przez Eliza Sarna
 9. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Produktów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 10. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego.
 11. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej
 12. PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
 13. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  – minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

 

 • 2

Złożenie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, adres.
 2. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. W celu usunięcia adresu Klienta z bazy danych serwisu internetowego www.AccessLifeElizaSarna.com, należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej na adres podany w zakładce Kontakt.

 

 • 3

Zasady korzystania z oferty Serwisu www.AccessLifeElizaSarna.com

 1. Serwis www.AccessLifeElizaSarna.com oferuje następujące Treści: darmowy blog dotyczący rozwoju osobistego, darmowe nagrania z warsztatów rozwoju osobistego, zapisane na nośniku danych za zgodą uczestników, kalendarz zarówno darmowych jak i płatnych szkoleń (online i na żywo), linki do kanału YouTube należącego do Sprzedawcy i innych stron poświęconych działalności Sprzedawcy, Sklep Internetowy zawierający pliki mp3 do pobrania, zawierające materiały szkoleniowe do samodzielnej pracy.
 2. Korzystanie z oferty sprzedażowej Serwisu Internetowego www.AccessLifeElizaSarna.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu zamówienia adresu e-mail, oraz szczegółowych danych Klienta.
 3. Klient korzystający z treści serwisu www.AccessLifeElizaSarna.com może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu oraz Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu internetowego, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu internetowego, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  – oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  – oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  – zamieszczając dany Materiał w Sklepie internetowym (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.), udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w ust. 8 poniżej;
 5. Sprzedawca uprawniony jest do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie internetowym Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Zgodnie z obowiązującym prawem w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takich Materiałów Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawiadomienia Klienta.
 6. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie internetowym, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedawcę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep internetowy nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sprzedawca nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 8. Sprzedawca, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie internetowym. Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulaminu. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem zakładki Kontakt, wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu internetowego oraz informując, na czym polega naruszenie.
 9. Licencja udzielana przez Klienta obejmuje korzystanie przez Sprzedawcę z Materiałów w działalności Sklepu internetowego, w szczególności na utrzymywaniu ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Sprzedawcy, Sklepu internetowego lub produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska wybranego przy rejestracji w Sklepie internetowym).
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem zakładki Kontakt. Zgłoszone nieprawidłowości będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 • 4

Informacje o produktach

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego Treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cennik dostępnych produktów znajduje się w menu głównym Serwisu w zakładkach: Nagrania do Kupienia oraz Zapłać z Dotpay
 3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu internetowego:
  – zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  – nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, lub w korespondencji drogą poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 • 5

Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  – wypełnić formularz zamówienia
  – dokonać opłaty (wybierając formę płatności podaną drogą poczty elektronicznej po dokonaniu zamówienia)
  – podać dane do faktury (drogą poczty elektronicznej po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia), jeśli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa.
 5. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

 • 6

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 5. Dostępne formy płatności w Serwisie www.AccessLifeElizaSarna.com:
  – przelew bankowy na konto wskazane w zakładce Kontakt
  – płatności PayPal
  – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
  pośrednictwem Dotpay.pl
 6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści niniejszego regulaminu.Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez www.AccessLifeElizaSarna.com

 

 • 7

Czas i sposób realizacji zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego przedstawiającej dany produkt informację o czasie realizacji zamówienia.
 2. Zamówione produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 • 8

Reklamacje i zwroty

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: elizasarna@elizasarna.com. We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę produktu, dane kupującego, datę zakupu. Opis powodu reklamacji.
  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
 2. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Klienta, Klient może również odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wypełnienie formularza w zakładce Kontakt.
 3. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać pod nr telefonu: +48 606 494 724
 4. Zwrot należności dokonywany jest niezwłocznie na konto Klienta wskazane w korespondencji elektronicznej, nie później niż przed upływem 7 dni od odstąpienia od umowy.

 

 • 9

Prawa autorskie dla Serwisu www.AccessLifeElizaSarna.com

Produkty i treści udostępnione w Serwisie jest chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).

 

 • 10

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez www.AccessLifeElizaSarna.com
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 

 • 11

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osoby trzeciej.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie poprzez wypełnienie formularza w zakładce Kontakt/Newsletter.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu internetowego.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 6. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 9. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 10. mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 11. stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 12. miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 13. platforma ODR – na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, umieszczony pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 14. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym uokik.gov.pl.
 15. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest zapoznanie się  z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja. Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 17. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu internetowego Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 18. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Dane Klienta w Serwisie internetowym zostaną usunięte.
 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 27 czerwca 2017 i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.